Aanvraagformulier

Aanvraagformulier

Verzekeringnemer

De persoonsgegevens benodigd voor het aanvragen van deze verzekering kunnen worden opgenomen in een door ons gevoerde persoonsregistratie. Op deze registratie is ons privacyreglement van toepassing.
DD/MM/JJJJ

Toelichting

Hier leest u meer over:

  • Toelichting reikwijdte mededelingsplicht uit Art. 7:928 BW
  • Privacy Statement
  • Klachten
  • Mededeling bescherming persoonsgegevens
  • Bedenktijd
  • Fraude
  • Toepasselijk recht