Vakantiewoning

Aanvragen Vakantiehuisverzekering

Holiday Homes

Verzekeringnemer

Gegevens risicoadres

Appartement: uitsluitend inboedel, gebouw op aanvraag
Voor andere landen kunt u contact met ons opnemen

Te verzekeren zaken

Indien de herbouwwaarde van het gebouw is vastgesteld aan de hand van de gehele woonoppervlakte en daarbij minimaal het bedrag van € 1.750,- per vierkante meter en voor de inboedel minimaal € 500,- is aangehouden, dan vervalt in geval van een gedekte schade de onderverzekeringsregel.
Promillage: 1,90
Promillage: 1,50
Promillage: 5,50
Promillage: 4,50

Premiebetaling

Premiebetaling geschiedt per jaarlijkse automatische incasso.

Ondertekening

Aldus naar waarheid ingevuld en door de verzekeringnemer ondertekend.
Door in bovenstaand tekstvak het woord 'Akkoord' te typen, geef ik opdracht tot sluiting van deze verzekering en verklaar ik dat het woord 'Akkoord' een geschreven handtekening vervangt.

Verklaringen en Voorwaarden

Bezig met versturen

Verklaringen van de verzekeringnemer/verzekerden:

 • U bent eigenaar van de te verzekeren woning;
 • De woning wordt niet meer dan 26 weken per jaar verhuurd, uitsluitend in combinatie met eigen gebruik;
 • Er vinden geen verbouwingswerkzaamheden plaats met een totale aanneemsom hoger dan € 25.000,-;
 • Alle buitendeuren zijn voorzien van deugdelijk, afsluitbaar, hang- en sluitwerk;
 • De laatste 5 jaar heeft u niet meer dan 2 schades gehad met een totaal schadebedrag van € 5.000,-;
 • De woning heeft een harde dakbedekking (geen riet) en bestaat hoofdzakelijk uit harde materialen (indien houtbouw/chalet neem contact met ons op);
 • Het totale risico heeft een woonoppervlak van maximaal 300m2;
 • De woning en de te verzekeren bijgebouwen verkeren in goede staat van onderhoud;
 • Een verzekeraar heeft nooit één of meerdere verzekeringen aan u opgezegd, geweigerd of op bijzondere voorwaarden geaccepteerd of voortgezet;
 • U of een ander die als verzekerde een belang bij deze verzekering heeft, bent/is in de periode voorafgaand aan de datum van aanvraag niet in aanraking geweest met politie, justitie of de strafrechter;
 • U heeft een Nederlandse nationaliteit of bent Nederlands ingezetene.

Verklaart u dat bovenstaand op u van toepassing is?

Indien bovenstaand niet op u van toepassing is, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Verzekeringsvoorwaarden

Holiday Homes by Hiscox HH2015.01
Clausuleblad HH2015.01

De indexering bedraagt 3%.

Pre-contractuele informatie

Door ondertekening van dit webformulier gaat u akkoord met het sluiten van de verzekering. De dekking zal uitsluitend ingaan na bevestiging daarvan door Paardekooper. De contracttermijn is 12 maanden doorlopend, met een stilzwijgende verlenging van telkens 12 maanden, tenzij beëindigd conform de algemene verzekeringsvoorwaarden. Op de verzekeringsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. U heeft het recht binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de bevestiging door Paardekooper zonder opgaaf van reden af te zien van de verzekering, door schriftelijk aan Paardekooper te kennen geven de verzekeringsovereenkomst te willen ontbinden. U bevestigt door ondertekening van dit webformulier expliciet dat u de verzekeringsvoorwaarden accepteert en dat u de inhoud en de reikwijdte van de bepalingen van deze voorwaarden gelezen en begrepen heeft.

Pre-contractuele informatie en clausules Spaanse risicoadressen

Indien deze aanvraag een Spaans risicoadres betreft, verklaart u hierbij akkoord te zijn met de inhoud van de clausule ‘Buitengewone gebeurtenissen Spanje’.

Slotverklaring

De verzekeringnemer bevestigt/verklaart, mede gelet op de inhoud van artikel 7:928 BW, dat de gegeven informatie/verklaringen juist en volledig is/zijn en dat mededeling is gedaan (na gedegen onderzoek) van de feiten en omstandigheden die voor de verzekeringsmaatschappij van belang zijn voor de beoordeling van zowel het te verzekeren risico als ten aanzien van de verzekeringnemer en verzekerden. De verklaringen vormen, tezamen met de overige aan de verzekeringsmaatschappij verstrekte informatie in dit formulier, de grondslag voor en vormt een integraal onderdeel van de verzekeringsovereenkomst.