Totaalconcept

Doorlopende incassomachtiging

Incassomachtiging

Verzekeringnemer

De persoonsgegevens benodigd voor het aanvragen van deze verzekering kunnen worden opgenomen in een door ons gevoerde persoonsregistratie. Op deze registratie is ons privacyreglement van toepassing.

Premiebetaling

Ondertekening

DD/MM/JJJJ
Door in bovenstaand tekstvak het woord 'akkoord' en uw volledige naam te typen, geeft u opdracht tot sluiting van deze verzekering en verklaart u dat het woord 'akkoord' een geschreven handtekening vervangt.

Privacy Statement

Hieronder treft u ons verkorte privacy statement aan met de belangrijkste onderwerpen. Voor ons volledige privacy statement verwijzen wij u naar onze website. Ook kunt u bij ons een exemplaar van het volledige privacy statement opvragen.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Bij de aanvraag, uitvoering of wijziging van een verzekering of financiële dienst vragen wij om persoonsgegevens en andere gegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor het aangaan en uitvoeren van uw verzekeringsovereenkomst of financiële dienst, het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, het verlenen van service en schadelastbeheersing, om u te informeren over onze diensten en producten, voor activiteiten gericht op het vergroten van het klantenbestand, voor (statistische) analyses, onderzoek en managementinformatie, om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen en in het kader van het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, onze organisatie, medewerkers en cliënten. De verkregen persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door derden, teneinde ons te ondersteunen voor de hierboven vermelde doeleinden.

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van die gegevens, de verwerking ervan te beperken en uw persoonsgegevens over te dragen naar een andere organisatie. Wilt u hier meer over weten, raadpleeg dan ons uitgebreide privacy statement.

Gedragscode
Op de verwerking van persoonsgegevens is de ‘Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars’ van toepassing. De volledige tekst van de gedragscode kunt u raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars (www.verzekeraars.nl). U kunt de gedragscode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoonnummer 070 – 333 85 00).

Fraude

Fraude is het onder valse voorwendselen (trachten te) verkrijgen van een verzekeringsdekking, uitkering of vergoeding in natura waarop in werkelijkheid geen recht bestaat. Paardekooper hanteert een actief beleid ter voorkoming en beheersing van fraude. Door ons geconstateerde fraude (geheel of gedeeltelijk) heeft tot gevolg dat geen uitkering zal plaatsvinden of reeds gemaakte kosten moeten worden terugbetaald. Fraude kan ook tot gevolg hebben dat wij:

  • aangifte doen bij de politie of Openbaar Ministerie;
  • de verzekering(en) zullen beëindigen;
  • onderzoekskosten in het kader van het fraude-onderzoek zullen verhalen;
  • een registratie (laten) uitvoeren in het tussen verzekeringsmaatschappijen gangbare waarschuwingssysteem.

Een eventueel al gedane uitkering (waaronder ook begrepen kosten) zal worden teruggevorderd.

Toepasselijk recht

Op deze verzekeringsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.