Eduard en thomas-paardekooper

Interview Sotheby’s

Live Iconic Magazine – April 2019

Bijzondere bezittingen kunnen ook ‘bijzonder’ verzekerd worden. Wij zijn gespecialiseerd in het verzekeren van deze waardevolle eigendommen. 

Een villa of een vakantiehuis in het buitenland, kunst, antiek, sieraden en/of juwelen, een bijzondere auto… Wie kostbare eigendommen bezit, wil ze ook beschermen met de best mogelijke verzekeringsoplossing. Paardekooper Private Insurance is gespecialiseerd in nicheverzekeringen voor vermogende particulieren, families en ondernemers. “Wij bieden een totale verzekeringsoplossing, zowel voor het particuliere als voor het zakelijke deel,” vertelt Eduard Paardekooper. Hij richtte het bedrijf op in 1991. Vandaag bestaat het team uit 25 gedreven verzekeringsspecialisten en is ook de tweede generatie van de familie actief in het bedrijf in Bilthoven.

Waar in onderscheidt Paardekooper zich van andere verzekeraars?

“Ons kantoor is gespecialiseerd in het verzekeren van exclusieve woningen zoals villa’s (veelal rietgedekt), landhuizen, monumentale panden, kunst(collecties) en sieraden, exclusieve auto’s, verzamelingen en vastgoedportefeuilles. Voor al deze segmenten hebben we zelf onderscheidende producten en proposities ontwikkeld met diverse nicheverzekeraars. Onze medewerkers zijn stuk voor stuk experts in hun vak. Zo garanderen we onze relaties de beste en meest volledige verzekeringssituatie voor al hun waardevolle bezittingen.”

Kan je iets meer vertellen over jullie werkwijze?

“Wij geloven dat onze duidelijke focus dé sleutel is om onderscheidend te zijn en te blijven in deze sector. Met het oog op een succesvolle en langdurige samenwerking zijn wij overtuigd van het belang van een persoonlijke relatie met onze klanten, zodat we hen optimaal kunnen begeleiden en ook écht kunnen helpen. Voor nieuwe klanten brengen we de huidige verzekeringssituatie in kaart en werken we een totaalvoorstel uit, samen met ons adviesrapport. Door alle verzekeringen via ons te centraliseren ervaren onze relaties de vele voordelen hiervan: één aanspreekpunt voor alle verzekeringen, makkelijk kunnen upgraden en actualiseren van verzekerde bedragen en dekkingen en diverse (mogelijk forse) premiebesparingen.

“Special belongings can be insured in a special way. That is why we specialize in insuring these valuable properties“.

A villa or a holiday home abroad, art, antiques, jewelry, a special car, etc. Those who own valuable properties also want to protect them with the best possible insurance solution. Paardekooper Private Insurance specializes in niche insurances for wealthy individuals, families and entrepreneurs! “We offer
an all-round insurance solution for both the private and the business part”, says Eduard Paardekooper. He founded the company in 1991. Today, the team consists of 25 driven insurance specialists and the second generation of the family is already active in the Bilthoven-based company.

How does Paardekooper distinguish itself from other insurers?

“Our office specializes in insuring exclusive homes such as villas (mostly thatched), country houses, monumental buildings, art (collections) and jewelry, exclusive cars, collections and real estate portfolios. We have developed distinctive products and propositions with various niche insurers for all these segments. Our employees are all experts in their field. This is how we guarantee our clients the best and most complete insurance situation for all their (valuable) assets.”

Can you tell something more about your working method?

“We believe that our clear focus is the key to being and staying distinctive in this sector. With a view to a successful and longterm cooperation, we are convinced of the importance of a personal relationship with our clients, allowing us to provide optimum support and really help them. For new customers, we map out the current insurance situation and we work out an all-round proposal, together with our advice report. We centralize all insurance policies through us, and our clients experience the many benefits: one point of contact for all insurance policies, the ability to easily upgrade and update insured amounts and coverages and various (potentially substantial) premium savings.”


Bekijk hier het hele magazine of alleen het artikel.

Live Iconic Magazine is uitgegeven door Sotheby’s.