Wetswijziging WIA / Wet BeZaVa

De instroom van arbeidsongeschikte medewerkers in de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) is al jaren een grote zorg van onze overheid. Deze richt zich al jaren op het beperken van deze instroom. Het gevoerde overheidsbeleid om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid terug te dringen, heeft echter vooral effect gehad op medewerkers met een vast dienstverband. Op flexwerkers (medewerkers met een tijdelijk dienstverband) heeft het beleid niet het gewenste effect gehad.


Doelstelling van de overheid

De wens van de overheid is om ook flexwerkers/vangnetters te prikkelen om snel weer aan het werk te gaan met daarmee als doel de WGA-instroom te verminderen.

Vanuit de Wet BeZaVa (Beperking Ziekteverzuim en arbeidongeschiktheid Vangnetters) wordt per 1 januari 2017 de samenvoeging van WGA Flex en WGA Vast geregeld. Dit heeft nogal wat gevolgen. U als werkgever bent namelijk 12 jaar (financieel) verantwoordelijk voor uw vaste en tijdelijke arbeidsongeschikte medewerkers (ook als deze inmiddels niet meer in dienst zijn).

Mogelijkheden

Wij zien deze nieuwe wetgeving voor u als een kans en niet als een bedreiging. Voor de ziektewet én de WGA kunt u namelijk eigen risicodrager worden. Als u eigenrisicodrager bent, heeft u de regie meer in eigen hand. Ook kunt u zowel op korte als op lange termijn forse premiebesparingen realiseren.

Situatie 1 – U bent nu WGA Eigenrisicodrager

U heeft in het verleden gekozen om eigenrisicodrager te zijn en uit het publieke bestel (UWV) te stappen. Dit geldt alleen voor uw vaste medewerkers. U heeft hiervoor een verzekering afgesloten om de financiële verplichtingen die hieruit voortvloeien af te dekken.

Per 1 januari 2017 worden de WGA Flex en de WGA Vast samengevoegd. Uw Eigenrisicodragerschap komt hiermee tot een einde aangezien uw garantieverklaring alleen is afgegeven voor WGA Vast. U dient vóór 1 oktober 2016 een keuze te maken om per 1 januari 2017 WGA Eigenrisicodrager (Flex en Vast) te worden (Privaat verzekeren). Indien u niets doet, gaat u automatisch terug naar het publieke bestel (UWV).

Situatie 2 – U bent nu geen WGA Eigenrisicodrager

Op dit moment bent u publiek verzekerd bij het UWV en worden de financiële verplichtingen voor vaste medewerkers, die voortvloeien vanuit de WGA, doorberekend aan u. De kosten voor uw tijdelijke medewerkers worden nu nog middels een apart premiecomponent aan u doorbelast. Vanaf 1 januari 2017 worden de kosten voor tijdelijke medewerkers samengevoegd met de kosten voor uw vaste medewerkers en hierdoor in één keer toegerekend (middels uw premie). U heeft nu dus ook de keuze om of in het publieke bestel te blijven of om Eigenrisicodrager te worden voor zowel WGA Vast als WGA Flex.

Keuze maken vóór 1 oktober 2016

Als werkgever dient u in veel gevallen vóór 1 oktober 2016 een keuze te maken of u per 1 januari 2017 in het publieke bestel (UWV) blijft of dat u Eigenrisicodrager wenst te worden en het financiële risico onderbrengt bij een verzekeraar. Indien u geen keuze maakt, wordt door de overheid de keuze voor u gemaakt. U blijft of gaat dan vanaf 1 januari 2017 drie jaar in het publieke bestel (UWV).

Advies

Deze materie staat niet op zichzelf en kent diverse aspecten, zoals o.a. het verzuim en de WGA instroom van uw bedrijf, preventie, uw (verzuim)beleid alsmede eventuele arbeidsongeschiktheidsaanvullingen ten behoeve van uw medewerkers.

Al met al is het een complexe materie welke grote financiële gevolgen kan hebben voor u als werkgever. Het is daarom van belang om een weloverwogen keuze te maken. In deze afweging adviseren wij u uiteraard graag.

Om een juiste beslissing te nemen zijn bovengenoemde aspecten van belang en nemen wij deze mee in ons (totaal)advies. Aangezien het tijd kost om de benodigde informatie te verzamelen, te controleren en te analyseren, raden wij u aan om dit traject op tijd te starten. Indien u gebruik wenst te maken van onze diensten ontvangen wij graag de onderstaande informatie:

  • Een kopie van de beschikkingen WHK (Werkhervattingskas) van het UWV van 2013, 2014 en 2015;
  • Gegevens van (ex-)werknemers met een WIA-uitkering, zoals: geboortedatum, soort uitkering, 1e ziektedag, hoogte van de uitkering;
  • Bent u reeds eigenrisicodrager voor de Ziektewet en/of WGA?;
  • Door wie wordt u begeleid op het gebied van verzuim tijdens de periode van loondoorbetaling bij ziekte?;
  • Actueel overzicht van uw werknemers met geboortedatum, salaris, geslacht en soort dienstverband (bijvoorbeeld tijdelijk dienstverband of dienstverband met onbepaalde tijd).

Na inventarisatie van de gegevens en het opvragen van verzekeringsvoorstellen, geven wij een uitgebreid advies inclusief berekening op basis van de (te verwachten) UWV-premies en voorwaarden.

Afhankelijk van uw situatie en de gewenste oplossing brengen wij voor het adviestraject kosten in rekening. Mocht dit het geval zijn dan geven wij deze kosten uiteraard duidelijk en vooraf bij u aan.

Meer informatie

Indien u vragen mocht hebben of als u meer informatie wenst te ontvangen, verzoeken wij u met ons contact op te nemen via 030 – 303 21 50 of bedrijven@paardekooper.net.