Dienstenwijzer

Versie 4 – 2 juli 2013

Paardekooper Assurantie- & Pensioenadviseurs BV
Soestdijkseweg Zuid 247
3721 AE Bilthoven
Tel: 030-303 21 00
Fax: 030-303 21 99
www.paardekooper.net

Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand aan het dvies/sluiten/kopen van een financieel product, naast informatie over dit product, ook een beschrijving van onze dienstverlening en de daarbij behorende kosten. Deze informatie treft u hierna aan.

Belangrijk

Deze dienstenwijzer is een puur informatief document en verplicht u niet om bepaalde diensten af te nemen van ons kantoor of om een bepaald financieel product met een financiële instelling (verzekeraar of bank) te sluiten.

Op het moment dat wij juridisch bindende afspraken met u maken omtrent onze dienstverlening en/of onze beloning, leggen wij dit via een aparte overeenkomst met u schriftelijk vast.

Toezichthouder AFM

De AFM houdt krachtens de wet, toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van financiële adviseurs. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12006075. Het register van financiële adviseurs kunt u raadplegen op www.afm.nl.

Onze dienstverlening

Wij, Paardekooper Assurantie- & Pensioenadviseurs, zijn adviseurs en bemiddelaars op het gebied van verzekeringen, hypotheken, bankspaarproducten en pensioenen.

Wij adviseren en bemiddelen, dit betekent dat wij samen met u een overzicht maken van de financiële risico’s waar u mee te maken heeft en dat wij u kunnen adviseren over de financiële producten die naar ons oordeel aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden. Vervolgens kunnen wij ook voor u bemiddelen bij een financiële aanbieder. Dit houdt in dat wij u begeleiden bij het afsluiten van de geadviseerde producten. Wij nemen contact op met aanbieders van financiële producten en vragen een offerte aan. U kunt dan via onze bemiddeling tot aanschaf van dit financiële product overgaan.

Wij bemiddelen en adviseren zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Eenvoudige producten zijn bijvoorbeeld de opstal- en inboedelverzekering. Indien u ons om advies vraagt over een complex product (zoals levensverzekeringen, hypothecaire kredieten, pensioenen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en beleggingsrekeningen), dan gaan wij eerst uw klantprofiel opstellen. Dit is wettelijk verplicht en houdt in dat wij u vragen stellen over uw (toekomstige) financiële positie. Daarnaast brengen wij uw kennis, ervaring en uw doelstellingen op financieel gebied in kaart en stellen uw risicobereidheid vast. Op basis van dit klantprofiel geven wij u dan een passend advies over de financiële producten die u naar onze mening nodig heeft en die op de markt door financiële instellingen (verzekeraars of banken) worden aangeboden.

Heeft u een keuze gemaakt dan kunnen wij contact leggen met de desbetreffende aanbieder(s) en de financiële overeenkomst(en) tot stand brengen. Tijdens de looptijd van de financiële overeenkomst(en) houden wij u op de hoogte van wezenlijke wijzigingen in de door u afgesloten producten.

Onze relatie met aanbieders:

Ons kantoor doet zaken met verschillende aanbieders (banken en verzekeraars) van financiële producten.

Wij zijn dan ook ongebonden bemiddelaars, wat betekent dat wij in vrijheid (m.a.w. zonder contractuele verplichting) de producten van een selectief aantal banken/verzekeraars kunnen adviseren.

Beloning

Voor een aantal producten is onze beloning een onderdeel van de premie die u betaalt. Indien er extra diensten aan u worden geleverd waarvoor u rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht informeren wij u hierover vooraf. Wij hanteren in 2013 een tarief van € 125,- per uur exclusief eventuele belastingen. Wij geven vooraf een indicatie van de uren die een te leveren dienst gemiddeld vraagt.

Er zijn een aantal met name genoemde producten waarvoor u van ons separaat een factuur ontvangt voor het adviseren en bemiddelen in deze producten. Wij verwijzen u naar de dienstverleningsdocumenten op onze site.

Klachtenprocedure

Wij doen onze uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u toch een klacht hebben over onze dienstverlening dan verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren.

Alle klachten worden behandeld volgens een interne klachtenprocedure. Wilt u nadere informatie over deze interne klachtenprocedure dan kunt u deze bij ons opvragen.

Komen wij er samen niet uit dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Kifid
Postbus 93257 2509 AG Den Haag
info@kifid.nl
www.kifid.nl
Ons aansluitnummer bij Kifid is 300.003277

Ons kantoor heeft zich geconformeerd aan de bindendheid van de uitspraken van de Geschillencommissie Kifid.

U kunt zich ook tot de burgerlijke rechter wenden.

Persoonsgegevens

Ten behoeve van onze advisering en bemiddeling over financiële producten zullen wij gegevens van u als klant opslaan. Deze gegevens zullen conform de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld.

Download

U kunt hier onze dienstenwijzer downloaden: Dienstenwijzer

Nieuws
 •  
  Familie vermogen

  Providence Capital - 2018 | De term 'Private Clients' is inmiddels een gangbaar begrip in Nederland. Bijzondere bezittingen verdienen bijzondere aandacht én expertise. Welkom in de wereld van 'Private Insurance'.

  Lees meer

 •  
  Extreem noodweer

  Paardekooper | We ervaren steeds vaker extreme regenval, hagelbuien en storm als gevolg van de wereldwijde klimaatverandering. Dit extreme noodweer heeft daarom ook een steeds grotere schadelast tot gevolg voor bijvoorbeeld uw (rietgedekte) woonhuis of auto.

  Lees meer

 •  
  Top 5 brandoorzaken rietgedekte huizen

  Paardekooper | Uw rietgedekte huis is een kostbaar, maar ook een kwetsbaar bezit. Brand dient daarom te allen tijde voorkomen te worden. Om deze reden hebben wij onderzoek gedaan naar specifieke brandoorzaken van rietgedekte panden.

  Lees meer

 •  
  Preventietips voor het voorkomen van brand

  Paardekooper | Rietgedekte villa’s, landhuizen en woonboerderijen hebben een verhoogd brandrisico ten opzichte van een pannen gedekt pand. Doordat wij ruim 25 jaar gespecialiseerd zijn in het verzekeren van dit bijzondere risico, hebben wij ook ruime ervaring in de preventie van de bijbehorende (brand)risico’s van een rieten dak.

  Lees meer